پودرهای پروتئین

پودرهای پروتئین

پودرهای پروتئین که از تغلیظ پروتئین‌های شیر و آب پنیر می‌باشند دارای دو گروه WPC و MPC می‌باشد.

اشتراک گذاری